i2

Pri zmene počtu osôb

Ak sa v priebehu roka zmení počet osôb trvale žijúcich v byte, je potrebné takúto skutočnosť nahlásiť správcovi (narodenie dieťaťa, trvalé odsťahovanie z bytu – založenie vlastnej domácnosti, úmrtie…).

Evidencia počtu osôb slúži pre rozpočítavanie nákladov ako napr.: za OLO, používanie výťahu, osvetlenia spoločných priestorov atď.

Za uvedeným účelom si môžete stiahnúť tlačivo, ktoré je potrebné doplniť, podpísať a odovzdať na našej prevádzke prípadne zaslať poštou na našu korešpondenčnú adresu.Tlačivo na stiahnutie tu.

Stiahnuť dokument