ekonomsprv

Ekonomická správa

V rámci ekonomiky nehnuteľnosti zabezpečujeme

  • vedenie účtovníctva domu vrátane spracovania vyúčtovania služieb spojených s prevádzkou objektu
  • zriadenie bankového účtu, na ktorý budú plynúť platby za služby spojené s ich užívaním a príspevky do fondu opráv a príjmy z prípadného prenájmu spravovanej nehnuteľnosti (samozrejme pre každý dom osobitne)
  • vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou nehnuteľností, vrátane verejných poplatkov tretím stranám
  • výkon cenovej, technickej a vecnej kontroly vykonávania a fakturácie prác na dome

Spolupráca so zvolenými zástupcami vlastníkov

Vieme aká dôležitá je operatívna spolupráca so zástupcami vlastníkov pričom si uvedomujeme, že títo často nemajú dostatok času na riešenie drobných detailov. Všetkým pripravujeme komplexné podklady a ponúkame riešenia “na mieru” tak, aby mali uľahčenú situáciu pri kontrole výkonu správy a zabezpečovaniu prenosu informácii medzi vlastníkmi a správcom.

Niektoré z činností spolupráce so zástupcom

  • pravidelná informovanosť o financiách na účte domu,
  • odsúhlasovanie preplatenia dodávateľských faktúr.

Vstupné činnosti správy

Úvodná obhliadka objektu pre základnú orientáciu a stanovenie postupu, rozsahu a koordinácie správy.

Vstupné činnosti pozostávajú najmä zo

  • zabezpečenia potrebných prieskumov, analýz a prípadného zabezpečenia opráv nevyhnutných pre základný chod objektu
  • preskúmania existujúcich zmluvných vzťahov s firmami zabezpečujúcimi služby objektu (OLO, voda, kanalizácia, plyn, elektrina, teplo a TÚV)
  • preskúmania finančnej situácie domu, spracovania predpokladaného vývoja príjmov a výdavkov s návrhom finančného plánu na najbližší rok
  • zhodnotenia stavu technickej dokumentácie a jej skompletovania.

Predpokladaná doba na vykonanie vstupných činností správy je 1-3 mesiace. V tomto období je výkon prác bezodplatný.

Na základe požiadaviek klienta sme schopní zabezpečiť aj iné neštandartné služby. Pri všetkých službách poskytovaných nad základný výkon správy bude odmena za tieto činnosti dohodnutá samostatne.

 

Pozor dôležitý oznam!

 

 

Od 1. 8. 2018 sa K.T.I., družstvo nachádza na Drieňová 37, 821 02 Bratislava 2.

Naša kancelária je na Drieňovej ulici č.37, v budove Actoris System na 1. poschodí (bývalý „Dom podnikateľov“).
Budova je v sídlisku Ostredky na spojnici ulíc Sputniková, ul. Planét a Drieňová.
Vedľa stavebnej priemyslovky a policajnej stanice (bývalý daňový úrad).

Vchod je zo strany parku vedľa espressa Planétka.

MHD spojenie:

Naše telefónne číslo:

Naše mailové adresy sú:

Mapa:

 

Arpád Bachman
Predseda družstva