techsprv

Technická správa

Bežný výkon správy zahŕňa všetky základné činnosti spojené s prevádzkou nehnuteľností tak, aby bol zabezpečený nerušený výkon vlastníckych a užívacích práv k bytom a nebytovým priestorom v dome a to v oblasti technicko-prevádzkovej aj ekonomickej.

V rámci prevádzky domu zabezpečujeme

 • vykonávanie pravidelných obhliadok domu
 • spracovanie zoznamu potrebných opráv a údržby
 • zabezpečenie nepretržitej havarijnej služby
 • zabezpečenie bežnej údržby a opráv menšieho rozsahu a dozoru nad nimi do dohodnutej výšky na jednu opravu (na opravy a údržbu nad stanovený limit je potrebný súhlas klienta)
 • spracovanie harmonogramu revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení, zabezpečenie jeho realizácie
 • zabezpečenie výkonu opatrení uložených revíziami alebo kontrolami
 • odborná účasť na kontrolách štátneho odborného dozoru
 • zabezpečenie všetkých služieb spojených s užívaním a prevádzkou nehnuteľností spočívajúcich najmä v dodávke vody, plynu, el. energie, TV signálu, odozve a likvidácií odpadu, kominárskych prácach, servise výťahových zariadení, uzatvorenie zmlúv na tieto služby, výkon činností vyplývajúcich z plnenia týchto zmlúv pre správcu
 • zabezpečenie vykurovania domu a prípravy teplej úžitkovej vody
 • zabezpečenie dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie
 • zabezpečenie dokumentov a činností BOZP a PO
 • zabezpečenie upratovania domu, vrátane zimnej služby

Každý dom v našej správe má prideleného prevádzkového technika, ktorý v prvom kontakte zodpovedá za nerušené a spokojné užívanie priestorov vlastníkmi.

Spolupráca so zvolenými zástupcami vlastníkov

Vieme aká dôležitá je operatívna spolupráca so zástupcami vlastníkov pričom si uvedomujeme, že títo často nemajú dostatok času na riešenie drobných detailov. Všetkým pripravujeme komplexné podklady a ponúkame riešenia “na mieru” tak, aby mali uľahčenú situáciu pri kontrole výkonu správy a zabezpečovaniu prenosu informácii medzi vlastníkmi a správcom.

Niektoré z činností spolupráce so zástupcom

 • predkladanie návrhov na opravy, modernizáciu alebo hospodárnejší chod domu,
 • iné podľa povahy prípadu resp. dohody.

Vstupné činnosti správy

Úvodná obhliadka objektu pre základnú orientáciu a stanovenie postupu, rozsahu a koordinácie správy.

Vstupné činnosti pozostávajú najmä zo

 • zabezpečenia potrebných prieskumov, analýz a prípadného zabezpečenia opráv nevyhnutných pre základný chod objektu
 • preskúmania existujúcich zmluvných vzťahov s firmami zabezpečujúcimi služby objektu (OLO, voda, kanalizácia, plyn, elektrina, teplo a TÚV)
 • preskúmania finančnej situácie domu, spracovania predpokladaného vývoja príjmov a výdavkov s návrhom finančného plánu na najbližší rok
 • zhodnotenia stavu technickej dokumentácie a jej skompletovania.

Predpokladaná doba na vykonanie vstupných činností správy je 1-3 mesiace. V tomto období je výkon prác bezodplatný.

Na základe požiadaviek klienta sme schopní zabezpečiť aj iné neštandartné služby. Pri všetkých službách poskytovaných nad základný výkon správy bude odmena za tieto činnosti dohodnutá samostatne.

 

Pozor dôležitý oznam!

 

 

Od 1. 8. 2018 sa K.T.I., družstvo nachádza na Drieňová 37, 821 02 Bratislava 2.

Naša kancelária je na Drieňovej ulici č.37, v budove Actoris System na 1. poschodí (bývalý „Dom podnikateľov“).
Budova je v sídlisku Ostredky na spojnici ulíc Sputniková, ul. Planét a Drieňová.
Vedľa stavebnej priemyslovky a policajnej stanice (bývalý daňový úrad).

Vchod je zo strany parku vedľa espressa Planétka.

MHD spojenie:

Naše telefónne číslo:

Naše mailové adresy sú:

Mapa:

 

Arpád Bachman
Predseda družstva